Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Diabetescoaching Nederland:

de eenmanszaak Diabetescoaching Nederland, gevestigd te (5622 HW)
Eindhoven, aan de Jan van den Eyndestraat 16, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 62548484, hierna te noemen: “DcN”.

1.2. Deelnemer:

de (rechts-)persoon aan wie DcN de aanbieding of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die DcN opdracht heeft gegeven tot het verlenen van een dienst.

1.3. Overeenkomst:

de Overeenkomst tussen DcN en Deelnemer die tot stand is gekomen conform artikel 3 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4. Diensten:

de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het ontwikkelen van een gezonde levensstijl in de ruimste zin des woords zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, het geven van voedings- en leefstijl adviezen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DcN en Deelnemer, alsmede op alle nieuwe overeenkomsten en verder alle (rechts-)handelingen van DcN met, voor of jegens de Deelnemer, inclusief buitengerechtelijke verbintenissen.

2.2. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend middels een schriftelijke verklaring die zowel door DcN, als door de Deelnemer is ondertekend.

2.3. Indien bepalingen in de opdrachtbevestiging afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, prevaleert de opdrachtbevestiging.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De Overeenkomst komt tot stand nadat DcN ter zake een opdracht een bevestiging heeft verstrekt (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend per mail), dan wel op het moment dat door DcN een begin is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Prijs / Betalingscondities

4.1. De door DcN opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn (genoteerd in Euro) per persoon, tenzij anders aangegeven.

4.2. DcN behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen overeenkomstig
wijzigingen van kostprijsbepalende factoren.

4.3. Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen, dient betaling door de Deelnemer te geschieden, zonder korting en/of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij het verstrijken waarvan de Deelnemer in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de Deelnemer op DcN stelt te hebben, is uitgesloten.

4.4. DcN heeft het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vorderen of op andere wijze voor betaling zekerheid te eisen.

4.5. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 5.2. gestelde termijn is een contractuele rente verschuldigd van 1.5% per maand, of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 5.2. gestelde betalingstermijn.

4.6. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 5.2. gestelde termijn, is de Deelnemer incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief BTW) met een minimum van € 150,–, tenzij DcN aantoont dat deze kosten meer hebben belopen, in welk geval zij ook gerechtigd is tot dat meerdere.

4.7. De Deelnemer is niet gerechtigd op grond van beweerdelijke gebreken / tekortkomingen aan uitgevoerde Overeenkomsten, en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.

4.8. In geval voor DcN extra kosten ontstaan, die niet zijn voorzien ten tijde van de aanbieding/offerte, en/of die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zullen deze extra kosten volgens opgave van DcN voor rekening van de Deelnemer komen.

5. Beëindiging Overeenkomst

5.1. DcN behoudt zich het recht voor de Overeenkomst op grond van gewichtige redenen op te zeggen, dan wel te ontbinden. Onder gewichtige reden wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat van DcN niet kan worden verwacht dat zij haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst onder dezelfde condities voortzet.

5.2. Van gewichtige reden is in ieder geval sprake indien de Deelnemer omstandigheden verzwijgt zoals bijvoorbeeld medische en conditionele relevanties die van invloed kunnen zijn op de Dienst en/ of die een ernstig gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid.

5.3. Indien een Deelnemer relevante gegevens verzwijgt, kan deze geen aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
Indien beëindiging van de Overeenkomst op grond van gewichtige reden plaatsvindt, kan DcN nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade.

5.4. DcN is bevoegd haar prestaties (waaronder ook te verstaan toekomstige Diensten) op te schorten indien de Deelnemer niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet, dan wel indien DcN kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer haar verplichtingen niet zal nakomen.

5.5. Na uitvoering van de Overeenkomst kunnen partijen de Overeenkomst niet meer ontbinden of vernietigen.

6. Afmelden Deelnemer

6.1. Een Deelnemer die om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de overeengekomen Dienst, is onverkort verplicht tot voldoening van 100% van de overeengekomen prijs.

 

7. Garantie en medewerking Deelnemer

7.1. DcN garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken en/of diensten alsmede dat zij zich zal inspannen de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid, en met inachtneming van de vereiste certificeringen, uit te voeren. DcN garandeert geen resultaten.

7.2. DcN verleent diensten op het gebied van een gezonde levensstijl. DcN geeft geen medische adviezen of medische diagnoses. Uitingen dienen derhalve niet als zodanig te worden opgemerkt.

7.3. De Deelnemer zal alle benodigde medewerking verschaffen die vereist is voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, waaronder het verschaffen van alle vereiste gegevens, inlichtingen en informatie. Indien de Deelnemer niet alle benodigde medewerking verleent, dan wel de uitvoering van de Dienst verstoord, is DcN gerechtigd de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en de Overeenkomst te ontbinden.

7.4. De door DcN geleverde Diensten zijn niet geschikt voor Deelnemers met een (erkende) eetstoornis. Daarnaast kunnen Diensten niet geschikt zijn voor zwangere vrouwen en mensen met bepaalde medische en/of psychische klachten.
7.5. Deelnemer staat in voor de juistheid van ten behoeve van de uitvoering van de Dienst geleverde gegevens. Op DcN rust ter zake geen onderzoeksplicht.

 

8. Klachten

8.1. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van DcN moeten binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan DcN kenbaar worden gemaakt. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de betreffende factuur niet op. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

8.2. Klachten met betrekking tot geleverde Diensten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DcN, uiterlijk binnen twee weken nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, op straffe van verval van recht.

8.3. Alle vorderingen en/of aanspraken op DcN, uit welke hoofde dan ook, verjaren en/of vervallen binnen één jaar nadat deze is ontstaan, dan wel nadat de verjaringstermijn is gaan lopen.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. DcN is nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van DcN. Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diabetescoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

diagnose-stethoscope